อะมิตี้

Amity

เกี่ยวกับ อะมิตี้

 

ชื่อบริษัท

บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด

AMITY Insurance Broker Co.,Ltd.

ทะเบียนเลขที่

0135555018419

เลขที่ใบอนุญาต

ว00014/2557

วันเปิดดำเนินการ

30 ตุลาคม 2555

ทุนจดทะเบียน

2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

67/213 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

+66(0) 2529 8899

089-9449886

 

บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด (AMITY Insurance Broker Co.,Ltd.) เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ที่มีหลักการบริหารงานที่สำคัญ คือ

                     1. มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ด้านประกันภัย และมีจิตสำนึกด้านบริการที่ดี

                     2. มุ่งเน้นการพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการประสานงานกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ,บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) และ บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ให้ตรงตามความต้องกำรของลูกค้ามากที่สุด

                     3. เนื่องจากเป็นบริษัท ฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัย ให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จึงต้องคำนึงถึงการปฏิบัติต่อลูกค้า ให้สมกับที่ ได้รับความไว้วางใจ ให้ ดูแลกรมธรรม์ต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย ที่ทำประกันภัยไว้ ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของสัญญาประกันภัย อย่างดีที่สุด

Vision

                     เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่ให้บริการ ( Services) ติดอันดับ Top 5 ในใจลูกค้าของประเทศไทย

เราจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและประทับใจ ภายใต้ภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Mission

                     1. บริษัทต้องให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในด้านความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ

                     2. พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับแผนงาน ของบริษัท ทุกๆด้าน

                     3. มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและขยายช่องทางการให้บริการใหม่ๆ

                     4. มีความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า และ ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Goal

                     ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเดินทาง ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยที่อยู่อาศัย และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับหรือ โทร 02-5298899

กรุณาระบุชื่อของคุณ

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ